KHO-BLOGI

19.10.2019 18:54
Opintojen alussa sairaanhoitajaopiskelijoiden huomio voi kiinnittyä helposti vain yksittäisten toimenpiteiden tekemiseen. Opintojen edetessä heille alkaa vähitellen muodostua käsitys potilaan hoitopolusta kokonaisuudessaan. Tämä auttaa opiskelijaa potilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkohoito-ohjeisiin perehtymisessä. Opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien...
05.06.2019 14:49
Turun ammattikorkeakoulun terveysalalla on toteutettu yli kymmenen vuoden ajan ns. päivityskoulutusta aiemmin opistotasoisen tutkinnon suorittaneille terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat päivittää tutkintonsa AMK- tutkinnoksi. Koulutus on nimeltään Moniammatillinen monimuotokoulutus (”Monikko”), joka alkaessaan vuonna 2003 oli 1,5 vuoden mittainen. Käytäntö kuitenkin osoitti, että useat...
01.06.2019 14:22
Hoitotyö on jatkuvasti uudistuva ala, jossa suositukset tutkimus- ja hoitomuodoista päivittyvät uuden tutkitun tiedon myötä. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on vuodesta 2008 lähtien tehnyt hoitotyöhön suunnattuja hoitosuosituksia, joiden tarkoitus on yhtenäistää hoitoa sekä edistää hoitotyön laatua. Hoito-suositusten tunteminen on tärkeää, koska potilaita ja opiskelijoita ohjatessaan täytyy...
24.05.2019 13:43
”Kurssi oli hyvin opettavainen ja konkreettisilla tehtävillä oppiminen innosti” Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset SotePeda 24/7-hankkeen opetuskokeilut tällä saralla saatu päätökseen eri puolilla Suomea.

 Turun...
12.04.2019 13:28
Uudessa Medisiina D –rakennuksessa sijaitsee VSSHP:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen liikuntalaboratorio. Liikuntalaboratoriossa tehdään muun muassa liikeanalyysejä, kuten kävelyn ja juoksun analysointia, liikehallintataitojen, lihasvoiman, nopeuden ja ketteryyden arviointia sekä perustason hapenottokyvyn arviointia. Myös Firstbeat-hyvinvointianalyysit kuuluvat liikuntalaboratorion...
19.01.2019 23:23
Tässä blogikirjoituksessa esiteltävä opintojakson kehittämisprojekti toteutettiin Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen opettajaopiskelijan toimesta yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun lasten ja nuorten hoitotyön opettajien kanssa. Projektin tavoitteena oli kehittää uuden opetussuunnitelman pohjalta toteutussuunnitelma keväällä 2019 alkavalle opintojaksolle Lasten, nuorten ja perheen...
19.12.2018 10:10
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöt kehittyvät koko ajan moninaisemmiksi. Tarve kehittää koulutuksen aikana harjoitteluympäristöjä vastaamaan tulevaisuuden erilaista ja monipuolista sote-osaamista on haastanut koulutusorganisaatioita päivittämään harjoitteluympäristötarjontaa ja toisaalta varmistamaan perusosaamisen kehittymisen koulutuksen aikana. Ammattikorkeakouluissa on...
12.12.2018 08:15
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin opiskelijaohjaajat viettivät yhteistä koulutuspäivää 27.11.2018. Koulutuspäivä toteutettiin piknik-risteilyn muodossa, joka tarjosi puitteet koulutuksen sisällöllisen puolen lisäksi opiskelijaohjaajien verkostoitumiseen ja virkistymiseen. Koulutuspäivän markkinointi osoittautui onnistuneeksi: merelliseen tapahtumaan ilmoittautui yhteensä 61 osallistujaa...
29.11.2018 14:53
T-sairaalan akuuttisisätautiosasto 1:llä toimi tänä syksynä jo toistamiseen moniammatillinen harjoittelu, jossa lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijat hoitivat osaston potilaita yhdessä ja oppivat myös toisiltaan. Lisäksi heille järjestettiin yhteisiä elvytyssimulaatioharjoituksia. Vastaavanlaista toimintaa ei ole muualla Tyksissä.   Lääkäriopiskelijat tulevat kaksiviikkoiseen...
14.11.2018 21:14
Syksyllä 2018 fysioterapeuttiopiskelijat sekä muut terveysalan opiskelijat muuttivat Ruiskadun kampukselta ICTcityyn. Samalla opiskelijoille aukesi uusia mahdollisuuksia opiskeluun Medisiina D:n simulaatiotiloissa. Kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa moniammatillista harjoittelua simulaatiotiloissa. Simulaatioissa...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>