Hoitopolut tutuiksi

19.10.2019 18:54

Opintojen alussa sairaanhoitajaopiskelijoiden huomio voi kiinnittyä helposti vain yksittäisten toimenpiteiden tekemiseen. Opintojen edetessä heille alkaa vähitellen muodostua käsitys potilaan hoitopolusta kokonaisuudessaan. Tämä auttaa opiskelijaa potilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkohoito-ohjeisiin perehtymisessä. Opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien tulisikin aika-ajoin tarkistaa, onko opiskelija hahmottanut potilaan hoitopolun kokonaisuudessaan.

Turun ammattikorkeakoulussa perehdyttiin kolmen opiskelijan opinnäytetyössä sepelvaltimotautipotilaan hoitopolkuun kirjallisuuskatsaukseen perustuen. https://www.theseus.fi/handle/10024/260695 Työ käsitteli sepelvaltimotautipotilasta, jolla tauti on jo diagnosoitu ja jonka oireet vaativat jatkotutkimuksia. Potilaan polku eteni oireiden pahenemisesta ja niiden ensiavusta sairaalahoitoon ja siellä tehtävien tutkimusten ja hoitojen kautta takaisin avohoitoon. Kirjallisuuskatsauksen tietokantahaussa käytetyillä hakukriteereillä löytyi vain muutamia kotimaisia lähteitä, joissa käsiteltiin sepelvaltimotautia sairastavan hoitoa kokonaisuutena, ulkomaisia julkaisuja ei löytynyt lainkaan. Sen sijaan yksittäisistä hoitomenetelmistä ja hoitopolun eri osista löytyi tietoa runsaasti. Näin ollen opiskelijoilla voi olla haasteita hahmottaa hoitopolkuja kokonaisuudessaan pelkän kirjallisuuden perusteella, joten harjoittelujaksoilla esiin tuotu hoitopolkujen kokonaisuus on merkittävää.

Hoitopolkujen mallintaminen voisi auttaa myös ammattilaisia potilaiden oman hoidon ohjauksessa. Potilaan ja hänen läheistensä näkökulmasta katsottuna hoitopolun kaikkien vaiheiden tunteminen tuo turvaa ja tietoa kyseisen sairauden kanssa elämiseen. Lisäksi se voi edistää potilaan motivaatiota oman sairautensa hoitamiseen ja hoitoon sitoutumiseen. Hoitopolkujen tunteminen edesauttaa saumattoman hoidon jatkuvuutta, joka on korkeatasoisen hoidon tavoite ja jokaisen potilaan oikeus. Jokaisen työyksikön laatimat selkeät koonnit hoitopoluista hyödyntävät perehdytettäviä, opiskelijoita ja potilaita läheisineen.

Kirjoittajat: Koivula Emma, Turun amk:n sairaanhoitajaopiskelija & Tuija Leinonen (yliopettaja) Turku AMK

Yhteys: tuija.leinonen(at)turkuamk.fi