Hoitosuositukset mukaan sairaanhoitajaopiskelijan oppimiseen

01.06.2019 14:22

Hoitotyö on jatkuvasti uudistuva ala, jossa suositukset tutkimus- ja hoitomuodoista päivittyvät uuden tutkitun tiedon myötä. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on vuodesta 2008 lähtien tehnyt hoitotyöhön suunnattuja hoitosuosituksia, joiden tarkoitus on yhtenäistää hoitoa sekä edistää hoitotyön laatua. Hoito-suositusten tunteminen on tärkeää, koska potilaita ja opiskelijoita ohjatessaan täytyy hoitajan tiedot olla ajan tasalla. Hoitosuositusten implementointi käytännön työhön ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, kuten Hotuksen ja Sairaanhoitajaliiton 2018 laatima ”Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa?” raportti osoittaa (https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/04/npt-raportti-digi-26-2-2018.pdf).

Sairaanhoitajaopiskelijoiden olisi hyvä nähdä jo uransa alkuvaiheessa, miten ammattilaiset käyttävät hoitotyönsuosituksia tai tarkistuslistoja työssään. Näin tästä muodostuu opiskelijoille yksi malli hyvän hoidon korkeatasoiseen toteuttamiseen. Jokainen voisikin pohtia, miten suositukset, tarkistuslistat yms. näkyvät opetuksessani ja miten varmistan hoitosuosituksien sisältöjen siirtymisen hoitotyöhön? 

Yksi esimerkki tästä oli sairaanhoitajaopiskelijoiden tekemä opinnäytetyö liittyen hoitosuosituksiin. Tässä Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä päivitettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipisteessä sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjausmateriaalit vastaamaan lokakuussa 2018 päivitettyä ”Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaalle” -hoitosuositusta. Tuotetut materiaalit eli sydämen vajaatoimintapotilaan ohjausrunko sekä omahoito-opas ovat jäsennelty hoitosuositusta mukaillen, joten niitä voidaan ohjaustilanteessa käyttää rinnakkain hoitosuosituksen kanssa. Kun ohjausmateriaalit ovat ajan tasalla ja muodostavat kattavan kokonaisuuden, pystytään potilaalle tarjoamaan sisällöltään päivitettyyn tietoon pohjautuva ohjaus ja sairaanhoitajaopiskelijat oppivat samalla suositusten implementointia hoitotyöhön. Opiskelijalle tällainen työelämälähtöinen sekä työelämää palveleva opinnäytetyön aihe on motivoiva ja palvelee parhaimmillaan koko hoitoketjua potilaasta hoitohenkilökuntaan sekä edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitosuositusten hyödyntämistä oppimisessaan.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/227236

Kirjoittajat: Leinonen Tuija (yliopettaja Turun AMK) ja Laaksonen Elina (sairaanhoitajaopiskelija Turun AMK)

Yhteystiedot: tuija.leinonen(at)turkuamk.fi