KHO-BLOGI

19.12.2019 19:41
Lääkärinkierto on yksi sairaalaosaston tunnetuimmista tapahtumankuluista. Lääkärikiertoja on erilaisia, mutta perinteisesti lääkäri kiertää yhdessä sairaanhoitajan ja muiden henkilökunnan jäsenten kanssa potilashuoneissa tapaamassa potilaita ja keskustelemassa potilaan hoidosta. Vaikka sairaanhoitajilla on kierroilla oma tärkeä roolinsa, on heidän näkökulmastaan tehtyä tutkimusta lopulta varsin...
12.12.2019 12:59
Sairaanhoitajana toimiminen edellyttää monitahoista hoitotyön asiantuntijuutta. Tarvitaan muun muassa jatkuvaa uuden tiedon hankintaa näyttöön perustuvan toiminnan ja päätöksenteon tueksi, monipuolisia taitoja viestintään sekä ohjaamiseen ja opettamiseen. (Opetusministeriö 2006; Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015.) Asiantuntijana toimimisesta saivat Turun AMK:n erään ryhmän opiskelijat...
10.12.2019 15:50
Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat oppimassa vuorovaikutusta lasten kanssa sekä lasten valmistamista ja ohjaamista VSSHP:n Lasten ja nuorten klinikan Avoimet ovet -päivässä 7.5.2019 Turun ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluu Perheen, lasten ja nuorten hoitotyön jakso, jossa on teoriaopetusta 5 opintopistettä sekä prekliinistä harjoittelua 1 opintopiste....
08.12.2019 14:02
Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisy ovat kaksi maailman terveysjärjestön (WHO) keskeistä tavoitetta. Tutkimus on osoittanut, että suurin osa mielenterveyshäiriöistä saa alkunsa jo lapsuuden tai nuoruuden aikana, siis vuosia ennen aikuisikää. Nuorten mielenterveyshäiriöt muodostavat suuren tauti taakaan maailmanlaajuisesti. Taakka on erityisen painava kehittyvissä...
07.12.2019 10:41
Sairaanhoitajat kohtaavat työssään väistämättä kuolemaa ja kuolevia ihmisiä. Koulutuksen yhtenä tehtävänä onkin edistää opiskelijoiden valmiuksia kohdata kuolevia potilaita ja heidän läheisiään sekä käsitellä kuolemaan liittyviä riittämättömyyden, menetyksen ja surun tunteita.   Hoitotyössä kuolema nähdään luonnollisena osana elämää. Kuolema kohtaa kaiken ikäisiä ihmisiä, joten...
29.11.2019 09:39
STEPPI on perushoidon kehittämis- ja tutkimushanke Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sen tavoitteena on kehittää perushoidon laatua asettamalla sille näyttöön perustuvat minimikriteerit, yhtenäistämällä toimintatapoja ja kehittämällä arvioivaa kirjaamista. Minimikriteerien osa-alueet ja minimikriteerit pohjautuvat tutkimusnäyttöön, hoitoisuuteen ja käytännön kokemuksesta esille tulleeseen...
18.11.2019 18:43
Kansainvälisten - ja vaihtosairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaukseen tarvitaan selkeitä suuntaviivoja sekä käytännöllisiä työkaluja toimivan ohjaussuhteen luomiseen sekä harjoitteluiden aikana esiin nousevista ongelmista selviämiseen.   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitkä asiat vaikeuttavat ja tukevat kansainvälisen - tai vaihto-opiskelijan kliinisen harjoittelun ohjaamista,...
29.10.2019 15:57
TAUSTAA Pinta-alaltaan valtavassa Mongoliassa asuu vain noin 3 miljoonaa asukasta, josta edelleen yli puolet asuu hyvin kaukana kaupungeista ja harjoittaa perinteisiä paimentolaisiammatteja. Mielenterveyshäiriöt, erityisesti päihteiden väärinkäyttö, ovat yksi suurimmista kansanterveyteen liittyvistä ongelmista Mongoliassa. Tupakointi on hyvin yleistä ja erityisesti miesten elinajan odote on hyvin...
27.10.2019 18:15
Hoitotyön avuksi on kehitetty erilaisia mittareita potilaiden terveydentilan arviointiin. Mittareiden avulla arviointi voidaan suorittaa kaikille potilaille samalla tavalla, mikä mahdollistaa yhdenvertaisen ja korkeatasoisen hoidon. Hoitotyön erilaisia mittareita, testejä ja seulontatyökaluja käyttämällä saadaan tietoa hoidon tarpeen arviointiin ja toteuttamiseen. Mittareiden systemaattisella...
19.10.2019 18:54
Opintojen alussa sairaanhoitajaopiskelijoiden huomio voi kiinnittyä helposti vain yksittäisten toimenpiteiden tekemiseen. Opintojen edetessä heille alkaa vähitellen muodostua käsitys potilaan hoitopolusta kokonaisuudessaan. Tämä auttaa opiskelijaa potilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkohoito-ohjeisiin perehtymisessä. Opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>