Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat auttamassa ja oppimassa Lasten ja nuorten klinikan Avoimet ovet- päivässä

10.12.2019 15:50

Turun AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat oppimassa vuorovaikutusta lasten kanssa sekä lasten valmistamista ja ohjaamista VSSHP:n Lasten ja nuorten klinikan Avoimet ovet -päivässä 7.5.2019

Turun ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluu Perheen, lasten ja nuorten hoitotyön jakso, jossa on teoriaopetusta 5 opintopistettä sekä prekliinistä harjoittelua 1 opintopiste. Jakson tavoitteisiin kuuluu lapsen kehityksen tunteminen eri ikäkausina sekä lasten ja perheiden ohjaamien ja valmistaminen terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa. (Turku AMK 2019). Tähän liittyy oleellisena osana vuorovaikutuksen oppiminen eri ikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Luokkaopetuksessa vuorovaikutuksen oppiminen on haastavaa ja useilla opiskelijoilla ei ole vielä kokemusta lasten kanssa toimimisesta.

Sairaalaan tulevilla lapsipotilailla on todettu olevan erilaisia pelkoja. Lapsen pelkäävät mm.  sairaalaympäristöä, toimenpiteitä ja lapseen itseensä kohdistuvia uusia tuntemuksia. (Talka 2009.)  Lapsen pelkoja voidaan lievittää erilaisilla selviytymiskeinoilla. Tutkimuksen mukaan lapset ovat itse kuvailleet jopa 60 erilaista selviytymiskeinoa, kuten leikkiminen, vanhempien läsnäolo ja lapsen valmistaminen. Lapsen valmistaminen ja ohjaaminen ovat tärkeitä lapsen pelkojen ja jännityksen lievittämisessä. Kaikilla lapsilla on oikeus saada ikätasonsa mukaista tietoa tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä. (Salmela 2010.) Lapsen valmistaminen lisää myös lapsen ja vanhemman turvallisuuden tunnetta ja helpottaa yhteistyötä. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen valmistamisessa, koska usein lapset tarvitsevat valmistamista jo kotona hyvissä ajoin ennen sairaalaan tuloa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2019.) Lapsen valmistamiseen sairaalaan tuloon on hyvät ohjeet Terveyskylän Lastentalo-sivuilla. Sivuilta vanhemmat saavat tietoa, miten lapsille kannattaa puhua sairaalaan tulosta sekä sairaalassa mahdollisesti kohdattavista asioista. (Terveyskylä 2019.)

VSSHP:n Lasten ja nuorten klinikan kehittämishankkeeseen, pelokkaan lapsipotilaan kohtaaminen (2018-2019), osallistuu klinikan 14 sairaanhoitajaa. Kehittämistyön tavoitteena on parantaa aran ja pelokkaan lapsen hoitoa poliklinikoilla ja osastoilla, ennaltaehkäistä pelkoja, vähentää kiinnipitotilanteita toimenpiteiden yhteydessä ja luoda henkilökunnalle työkaluja pelokkaan lapsen kohtaamiseen hoitotyössä. Yhtenä kohderyhmänä on klinikalle pelko-lähetteellä tulevat lapset, joilla on erityisiä ja pitkäaikaisia pelkoja sairaalaa kohtaan. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi kannustaa henkilökuntaa tarkastelemaan käytössä olevia toimintatapoja lapsen pelon lievittämisestä ja yhtenäistää toimintatapoja koko Lasten ja nuorten klinikalla. (VSSHP 2018.)

Hankkeessa järjestettiin TYKS:n Lasten ja nuorten klinikalla Avoimet ovet-päivä 7.5.2019. Hankkeeseen kuuluvat sairaanhoitajat ehdottivat yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa, jonka pohjalta lasten hoitotyön opettaja Päivi Matikainen järjesti päivään osallistumisen osaksi Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön jaksoa yhdelle sairaanhoitajaopiskelijaryhmälle. Opettajan avustuksella Avoimet ovet –päivään osallistuvien opiskelijoiden tehtävästä muodostui opintojaksoon kuuluva projekti suunnitelmineen ja arviointeineen. Avoimet ovet-päivän suunnittelussa Lasten ja nuorten klinikan väkeä oli paikalla 7 ja heidän joukkoon liittyi 18 innokasta opiskelijaa ryhmästä PSHTK17C sekä heidän opettajansa Päivi. Opiskelijat saivat ideoida omia ”opetuspisteitä”. Opetuspisteiksi opiskelijat ideoivat mm. kasvomaalausta, nallesairaala ja sairaalarannekkeen askartelua. Suunnitelmissa oli myös oikeisiin sairaalavälineisiin tutustumista, verenpaineen mittausta, kipsausta jne. Sairaanhoidon opiskelijat suunnittelivat oman ”opetuspisteen” toiminnan yhdessä sairaanhoitajien kanssa ja tämä yhteissuunnittelu sujui hienosti.  Lisäksi opiskelijat laativat Avoimet ovet- päivästä projektisuunnitelman, johon he kirjasivat omat tavoitteet ja toiminnan toteuttamisen. Opettaja arvioi ja antoi palautetta projektisuunnitelmista ennen päivän toteutumista.

Avoimet ovet -päivänä Lasten ja nuorten klinikan aula täyttyi iloisesta vilinästä ja vilskeestä, kun lapset vanhempineen tutustuivat sairaalamaailman ihmeisiin. Lapsen saivat itselleen aarrekartan, mihin sai kerätä tarrat jokaisen opetuspisteen suorittamisesta. Aulaan oli tullut muutamia lapsipotilaita osastolta.  Lasten ja nuorten klinikan henkilökunta oli tuonut myös omia lapsia tutustumaan ja katsomaan, mitä äiti touhuaa sairaalassa. Päivän aikana sai käydä tutustumassa myös oikeaan sairaalan osastoon. Esimerkiksi 9-vuotiaat kaverukset olisivat heti halunneet jäädä sairaalaan, kun löysivät osastolta ”pleikkarin”.

Avoimet ovet – päivän jälkeen sairaanhoitajaopiskelijat kirjoittivat projektin arviointia ja palautetta, mitä olivat oppineet. Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemus päivästä oli mieluinen ja onnistunut. He pääsivät näkemään eri-ikäisiä lapsia ja perheitä sekä kommunikoimaan heidän kanssaan. Opiskelijat pääsivät myös havainnoimaan, miten lapset leikkivät ja mistä he innostuvat. Opiskelijat pitivät avointen ovien päivää erityisen hyvänä oppimiskokemuksena, ja toivovat lisää tämän kaltaista toiminnallisuutta lisää omaan opiskeluunsa. He myös pitivät tätä hyvänä mahdollisuutena tutustua Lasten ja nuorten klinikan henkilökuntaan.

Opiskelijat kirjoittivat kokemuksistaan palautteeseen esim. näin:

”Tapahtuman aikana sai hyvän kontaktin sekä lapsen että vanhempien kanssa”

” Lapset tuntuivat viihtyvän hyvin ja tulivat mielellään keskustelemaan pehmoleluista ja hoivaamaan niitä. He olivat onnessaan kun annoimme mukaan myös muutamia tavaroita, esim. ruiskuja ja lääkemukeja.”

”Päivä oli hyvin opettavainen ja lisäsi taas innostustani entisestään pääsemään tulevaisuudessa  työskentelemään lasten parissa”

”Oli mukava huomata, kuinka paljon positiivisia kehuja saimme tapahtumasta ja sen toteutuksesta”

Kaiken kaikkiaan opiskelijat saivat hyvää kokemusta vuorovaikutuksesta eri-ikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa Avointen ovien päivänä. He oppivat myös eri-ikäisten lasten kehityksestä sekä lasten ohjaamisesta ja valmistamisesta. Oppimiaan asioita sairaanhoitajaopiskelijat voivat hyödyntää tulevaisuudessa kohdatessaan lapsipotilaita erilaisissa harjoitteluympäristöissä kuten esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyksessä, ambulanssissa tai lasten osastoilla. Avointen ovien päivään osallistuminen oli hyvä tapa käytännön läheiseen oppimiseen. Lisäksi päivän järjestäminen oli Turun AMK:n ja VSSHP:n välistä työelämäyhteistyötä parhaimmillaan. Lasten ja nuorten henkilökunnan antama positiivinen palaute opiskelijoiden osallistumisesta osoittaa yhteistyön onnistumisesta! 

Kirjoittaja: Lehtori Päivi Matikainen, Turun ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot: paivi.matikainen(at)turkuamk.fi

Lähteet:

Salmela, M. 2010. Hospital-related fears and coping strategies in 4-6-year-old children. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta. Kliininen laitos. Helsingin yliopisto.

Storvik-Sydänmaa, S., Tervajärvi, L. & Hammar, A-M. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Talka, V-L. 2009. 5-6-vuotiaiden lasten pelot sairaalassa. Pro gradu– tutkielma. Hoitotieteen laitos. Tampereen yliopisto.

Terveyskylä. 2019. Miten valmistaa lasta ja nuorta sairaalahoitoon. Lastentalo.  Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/perheille-ja-kasvattajille/miten-valmistaa-lasta-ja-nuorta-sairaalahoitoon

Turku AMK. 2019. Opintosuunnitelmat. Sairaanhoitajakoulutus. Saatavissa: www.turkuamk.fi

VSSHP 2018. Pelokkaan lapsipotilaan kohtaaminen- hankesuunnitelma 2018. Slide-sarja. Lasten ja nuorten klinikka.