Start Up - opiskelijaohjaajakoulutus

22.10.2018 21:29

 

Tässä blogikirjoituksessa avataan tarkemmin Start Up- opiskelijaohjaajakoulutuksen lähtökohtia. Start Up -koulutus on tarkoitettu kaikille lähiohjaajille ja opiskelijaohjauksesta kiinnostuneille, ei siis pelkästään opiskelijavastaaville. Start Up- koulutus toimii johdantona opiskelijaohjaukseen ja antaa ohjaajille yleiskuvan opiskelijan tavoitteenmukaisesta arvioinnista, vertaisoppimisesta ja reflektiokeskustelusta. Koulutuksen aikana pohditaan ja tarkastellaan myös sitä, minkälainen itse on ohjaajana sekä sitä, miten pystyisi paremmin tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa harjoittelun aikana. Keväällä 2018 alkanut Start Up -koulutus toimi pilottina ja nyt syksyllä alkavissa koulutuksissa on huomioitu pilotista saadut tulokset. Koulutuksessa on kaksi työpajaa (kurssin aloitus ja lopetus), kolme erillistä käytännönläheistä oppimistehtävää pohjautuen annettuun materiaaliin ja teemoihin liittyvät ryhmäkeskustelut sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiassa Moodlessa.

Start Up -koulutuksen oppimistavoitteet:

·       osaat tukea tavoitteenmukaista oppimisprosessia

·       osaat käyttää ja soveltaa vertaisoppimista ja reflektiokeskustelua oppimisen tukena

·       saat valmiuksia reflektoida itseäsi ohjaajana

Start Up -koulutuksen sisältö:

·       Tavoitteenmukainen arviointi

·       Vertaisoppiminen oppimisen tukena

·       Reflektiokeskustelu oppimisen tukena

·       Minä ohjaajana

Uusien asioiden oppimisessa itseohjautuvuus on tärkeää. Oppimiseen tulee suhtautua tietoisesti, kriittisesti ja reflektiivisesti. Opiskelijan on otettava vastuu omasta oppimisestaan ja omista tavoitteistaan. Terveydenhuollon opiskelijoiden ohjaajat ovat välillä kokeneet tavoitteiden pohtimisen yhdessä opiskelijan kanssa haastavaksi; miten yleiset tavoitteet saataisiin arvioitavaan muotoon ja mitä itse asiassa juuri meidän yksikössä voi oppia? Myös opiskelijan arviointi tavoitteiden pohjalta on usein koettu haasteelliseksi. Koulutuksessa pureudumme syvällisemmin tavoitteiden asetteluun ja tavoitteenmukaiseen jatkuvaan arviointiin. Esittelemme Start Up -koulutuksessa myös konkreettisia apuvälineitä tavoitteiden ohjaamisen ja arvioinnin avuksi. 

Oppiminen tapahtuu kaikkien tilanteiden kautta, joissa opiskelija toimii potilaan, ohjaajan ja muiden opiskelijoiden ja koko työyhteisön kanssa. Sosiaalinen konteksti on oppimisen kannalta siis ehdoton edellytys. Useimmiten opiskelijaohjauksessa on vallalla ollut malli, jossa opiskelijalle nimetään oma ohjaaja/ohjaajat. Jos opiskelijoita on ollut osastolla useita, ei vertaisoppimisen mahdollisuuksia ole hyödynnetty juuri lainkaan. Moduulihuoneissa on päästy kokeilemaan ja hyödyntämään vertaisoppimisen uusia mahdollisuuksia. Kaikissa osastoissa ja paikoissa ei kuitenkaan voida ottaa moduulihuoneita käyttöön, mutta vertaisoppimista voitaisiin silti hyödyntää entistä tehokkaammin. Start Up- koulutuksessa mietitään vertaisoppimisen uusia mahdollisuuksia. Vertaisoppimisen mahdollisuudet eivät rajoitu myöskään pelkästään opiskelijoihin. Koulutuksessa pohditaan myös vertaisohjaamisen hyötyjä mm. arvioinnin näkökulmasta ja oman ohjaamistaidon näkökulmasta tarkasteltuna.  

Oppimisprosessin keskiössä on keskustelu. Keskustelun avulla voidaan arvioida mitä ja millä tavoin ihminen ymmärtää ja miten hän arvioi uskomuksien uskottavuutta. Oppimisessa ei voida ohittaa sosiaalisen prosessin tärkeyttä, koska sen avulla asioille ja kokemuksille saadaan merkityksiä. Koulutuksessa mietitäänkin, miten jatkuvaa reflektointia voidaan käyttää oppimisen tukena.  

Oppiminen ei ole pelkästään mallinmukaista oppimista, vaan oppimisen tulee olla pohtivaa, reflektoivaa ja kyseenalaistavaa. Mezirowin mukaan (2000) tiedon rakentamisessa hyödynnetään aikaisempaa osaamista ja tulkintaa, jonka päälle rakennetaan uusi tai tarkistettu kokemuksen merkityksen tulkinta, joka ohjaa tulevaa toimintaa. Ohjaajan haasteena onkin olla antamatta valmiita pureskeltuja vastauksia opiskelijalle. Koulutuksessa tarkastellaankin, minkälainen ohjaaja itse on ja minkälaisille oppimisnäkemyksille ja omille ohjauskokemuksille oma ohjaus pohjautuu.

Tervetuloa mukaan!!

Kirjoittajat: Opetuskoordinaattori Tiina Tarr ja Kliinisen hoitotyön opettaja Susanna Mört