Sote-uudistus tulee, oletko valmis?

11.05.2018 16:49

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on uudistumassa. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle, palveluja integroidaan yhteen, valinnanvapautta lisätään ja digitalisaatio lisääntyy entisestään. Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille sote-palvelut nykyistä yhdenvertaisemmin, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuodesta 2020 eteenpäin. Sairaanhoitajat ovat yksi sote-uudistuksen vaikutuspiirissä olevista ammattiryhmistä. Uudistuksesta huolimatta sairaanhoitaja tulee pystyä hoitamaan työnsä ammattitaitoisesti ja taata potilaalle paras mahdollinen hoito.

Tutkimme ”Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden odotuksia tarvittavasta osaamisesta sote-uudistuksessa” nimisessä opinnäytetyössä Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevien sairaanhoitajaopiskelijoiden odotuksia sote-uudistuksessa vaadittavasta osaamisesta ja sitä miten opiskelijat kokevat, että koulutus on vastannut heidän osaamisodotuksiinsa sote-uudistuksessa.  Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kaksitoista Turun ammattikorkeakoulusta valmistuvaa sairaanhoitajaopiskelijaa. Opiskelijaohjaajana sinua varmaan kiinnostaa kuulla opiskelijoiden odotuksia osaamisvaatimuksista sote-uudistuksessa?

Usein toistuvat teemat haastateltavien vastauksissa olivat organisaatio-osaaminen, ohjausosaaminen ja liiketoimintaosaaminen. Haastateltavat kokivat, että sote-uudistuksen myötä tapahtuvassa järjestämisvastuun siirtymisessä sote-alan työnantajaorganisaatiot voivat muuttua suurestikin ja palvelujärjestelmä muuttuu laajemmaksi asiakkaiden kasvavan valinnanvapauden myötä. Organisaatio- ja palvelujärjestelmän muutokseen kytkeytyi opiskelijoiden esiin tuoma osaamisodotus ohjausosaamisesta. Uudistuvat rakenteet pitää tuntea ja potilasta täytyy osata ohjata oikeaan palveluun oikealle tuottajalle. Lisäksi valinnanvapauden lisääntyessä nähtiin, että ohjausosaaminen saattaa painottua entistä enemmän potilaan päätöksenteon tukemiseen. Valinnanvapauteen kytkeytyi osaamisodotus liiketoimintaosaamisesta. Kilpailun lisääntyessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä opiskelijat kokivat, että asiakaspalveluhenkisyys ja markkinointitaitojen merkitys korostuvat. Liiketoiminta-ajatuksen soveltuvuus terveydenhuoltoon nähtiin eettisesti paikoin arveluttavana. Potilaan haluaman ja potilaan tarvitseman palvelun välillä saattaa olla ristiriita.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveys- ja hyvinvointialan opetussuunnitelmia laatiessa sekä alan yrityksissä ja järjestöissä. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa esimerkiksi opiskelijaohjauksen näkökulmasta, voi tuloksia hyödyntää opiskelijaohjausprosessin suunnittelussa. Voidaankin miettiä, mikä on vaikuttavin tapa vastata tulevien sairaanhoitajien osaamisodotuksiin?

Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaa SoteNavi-hanketta. SoteNavi on pienten ja keskisuurten sosiaali- ja terveysalan yritysten ja yhdistysten valmennushanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota yrityksille ja järjestöille apua sote-uudistuksen luomassa muutostilanteessa ja siten lisätä yritys- ja järjestökentän työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Koko opinnäytetyömme löytyy osoitteesta: 
www.theseus.fi/handle/10024/145512

Kirjoittajat: Teppo Matilainen, Sara Ohrankämmen ja Henna Patrakka

Yhteystiedot: teppo.matilainen(at)edu.turkuamk.fi , sara.ohrankammen(at)edu.turkuamk.fi , henna.patrakka(at)edu.turkuamk.fi