Simulaatiomenetelmä lääkehoidon oppimisessa

05.09.2017 18:58

Tarkoituksena oli arvioida simulaatio-oppimismenetelmän vaikuttavuutta röntgenhoitajille suunnatun laskimoon annettavan (iv) lääkehoidon täydennyskoulutuksessa. Tavoitteena oli 1) selvittää olemassa oleva tieto simulaatiomenetelmästä lääkehoidon oppimisessa, 2) arvioida simulaatiokoulutuksen vaikutusta röntgenhoitajien iv-lääkehoidon teoreettiseen osaamiseen 3) tunnistaa teoreettiseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä, 4) arvioida simulaatiooppimismenetelmän soveltuvuutta iv-lääkehoidon täydennyskoulutukseen. 

Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Osatutkimus I oli integroitu kirjallisuuskatsaus (n = 18) simulaatio-oppimismenetelmästä terveysalan opiskelijoiden ja ammattilaisten lääkehoidon opetuksessa ja siihen liittyvistä osaamistuloksista. Osatutkimuksessa II toteutettiin kvasikokeellinen tutkimus röntgenhoitajille kahdessa suomalaisessa yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimuksessa kehitettiin iv-lääkehoidon tietotesti, jolla aineisto kerättiin koeryhmältä (simulaatio-oppiminen, n = 36) ja kontrolliryhmältä (verkko-oppiminen, n = 41) kolmessa eri vaiheessa: ennen koulutusta, 1–2 viikkoa koulutuksen jälkeen ja 6 kk koulutuksen jälkeen. Lisäksi selvitettiin iv-lääkehoidon teoreettiseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Osatutkimuksessa III tehtiin laadullinen tutkimus, jossa selvitettiin röntgenhoitajien näkemyksiä iv-lääkehoidon osaamisestaan ennen (n = 16) ja jälkeen (n = 14) simulaatiokoulutuksen sekä kokemuksia opitun siirrettävyydestä kliiniseen työhön. 

Tulosten perusteella tunnistettiin seuraavia simulaatio-oppimismenetelmään liittyviä osaamistuloksia: lääkehoidon tietojen ja taitojen sekä päätöksentekotaitojen ja itseluottamuksen vahvistuminen. Lisäksi todettiin simulaatiokoulutuksen vaikutus ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoihin. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan simulaatiooppimismenetelmä on yhtä tehokas tai jopa tehokkaampi menetelmä röntgenhoitajien ivlääkehoidon teoreettisessa oppimisessa ja tiedon pysyvyydessä kuin verkkooppimismenetelmä. Simulaatio-oppimismenetelmä tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet ivlääkehoidon teoreettiseen oppimiseen, riippumatta oppijan iästä, työkokemuksesta, peruskoulutuksesta tai iv-lääkkeiden antotiheydestä. Toisaalta, nuoremmat ja vähemmän työkokemusta omaavat röntgenhoitajat näyttäisivät hyötyvän verkko-oppimisesta enemmän kuin vanhemmat ja kokeneemmat kollegansa. Tutkimus osoitti, että simulaatio-oppimismenetelmällä opittu sisältö on siirrettävissä käytännön työhön, joten se sopii iv-lääkehoidon täydennyskoulutukseen. Menetelmä lisää myös potilasturvallisuutta, sillä teoreettisen osaamisen vahvistumisen lisäksi on mahdollisuus syventää lääkehoitotaitoja, moniammatillista kommunikaatiota ja ryhmätyötaitoja. Jatkotutkimusta tarvitaan näyttöön perustuvan opetuksen kehittämiseksi sekä erityisesti simulaatio-oppimisen vaikuttavuudesta potilaan saamaan terveyshyötyyn. 

Lisätietoja: Aura, Suvi Simulaatiomenetelmä lääkehoidon oppimisessa: Vaikuttavuuden arviointi röntgenhoitajien täydennyskoulutuksessa. Itä-Suomen yliopisto. 

https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2501-5/urn_isbn_978-952-61-2501-5.pdf