Sanaleikkiä Wikipedian kustannuksella

07.05.2016 15:26

VSSHP:ssä ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävissä määritellään, että opiskelijan lähiohjaajana harjoitteluorganisaatiossa toimii terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on perehtynyt oman yksikkönsä toimintaan. Lähiohjaaja on motivoitunut opiskelijan ohjaukseen, ohjaa ammattitaitoisesti ja pyrkii kehittymään opiskelijoiden ohjaajana ja terveysalan ammattilaisena. Uudessa tehtävänkuvassani olen alkanut pohtia ohjaaja sanaa. Pitäisikö käyttää ohjaaja sanan sijasta esimerkiksi valmentaja tai mentori sanaa?  Sen enempää murehtimatta sitä, miten käsiteanalyysi tulisi tehdä oikeaoppisesti tai etsimättä valmiita käsiteanalyysejä, menin kaikkien tiedonhaun sääntöjen vastaisesti Wikipediaan ja katsoin, miten se määrittelee sanan ohjaaja. Määritelmä oli melko mielenkiintoinen.

 

”Ohjaaja on henkilö, jolla useamman ihmisen tuottamassa taiteellisessa tuotannossa viime kädessä on vastuu ja valta teoksen taiteellisista puolista. Pääosa ohjaajista työskentelee joko elokuvaohjaajina tai teatteriohjaajina, mutta myös kuunnelmilla, televisio-ohjelmilla jne. on ohjaajansa. Ohjaajan työ on useimmiten urakkaluontoista, sillä on harvinaista, että ohjaaja saa vakituisen kiinnityksen yhteen työpaikkaan. Televisio- ja radiotoimituksissa ohjaajan tehtävä on johtaa ja koordinoida suoran tai nauhoitettavan ohjelman tekoa, kuten sovittaa yhteen ohjelman eri vaiheet.”

 

Niinpä tietenkin, elokuvat, teatteri ja urakkahommat. Minun oli tietenkin pakko tämän jälkeen katsoa, miten Wikipedia määrittelee opettajan.

 

”Tavallisesti opettaja tarkoittaa ammattia. Laajemmin opettajiksi kutsutaan myös maailmanhistorian merkkihenkilöitä, kuten Sokrates ja Jeesus. Sivustolla www.oaj.fi opettajan ammatti määritellään siten, että opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä ja, että opettaja tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä.”

 

Tämähän on hauskaa, maailmanhistorian merkkihenkilö...Entä sitten sana valmentaja?

 

”Valmentaja on henkilö, joka harjoittaa tai ohjaa jotakuta tavoitteellisesti. Urheiluvalmentaja ohjaa urheilijan tai urheilujoukkueen harjoittelua. Muilla aloilla valmentaja voi ohjata henkilöä tai yhteisöä, kuten työyhteisöä, esimerkiksi vuorovaikutuksen, toiminnan laadun ja tuloksen kehittämisessä. Urheilussa on myös erikoisvalmentajia, jotka keskittyvät yhden osa-alueen kehittämiseen kuten fysiikan, tekniikan tai henkiseen valmennukseen. Joukkueurheilussa valmentajaa, joka vastaa itse pelissä tapahtuvista asioista tai yksilöurheilussa koordinoi muuta valmennusta sanotaan päävalmentajaksi.”

 

Niin toimivathan opiskelijaohjaajatkin “erikoisvalmentajina” esimerkiksi elvytyksen saralla tai diabeteksen hoidossa. Entä sana Mentori, mitä Wikipedia siitä sanoo?

 

”Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.”

 

Mentori kuulostaa tähän mennessä näistä kaikista parhaimmalta. Tästä innostuneena jatkoin sanaleikkiä. Poimin määritelmistä suoraan ne sanat tai lauseet, jotka omasta mielestäni vastaa sitä lähiohjaajan tai opiskelijavastaavan määritelmää ja tehtävänkuvaa, mitä sillä tarkoitetaan harjoittelussa.

Ohjaaja:

·      vastuu

·      johtaa ja koordinoida tai sovittaa yhteen eri vaiheet

Opettaja:

·      tukea ja edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä

·      tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä

Valmentaja:

·      harjoittaa tai ohjaa jotakuta tavoitteellisesti

·      ohjaa harjoittelua

·      voi ohjata henkilöä tai yhteisöä, kuten työyhteisöä, esimerkiksi vuorovaikutuksen, toiminnan laadun ja tuloksen kehittämisessä

·      myös erikoisvalmentajia, jotka keskittyvät yhden osa-alueen kehittämiseen

·      koordinoi muuta valmennusta

Mentori:

·      tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle

·      neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa.

·      perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen

·      pyrkii ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen.

·      mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja

 

Sain monta eri tehtävää poimittua näistä neljästä määritelmästä ja huomaamme, kuinka monipuolista ohjaaminen itse asiassa onkaan. Korostan, että tämä tuotos oli vain oman Wikipedia sanaleikkini tulos, ei ohjaajan tehtävänkuvan määrittelyä!  Enemmänkin haluaisin haastaa teitä miettimään, onko ohjaaja sana teidän mielestä se oikea määrittelemään tätä mielenkiintoista ja monipuolista tehtävää? Ja se asia, joka näissä Wikipedian määritelmissä mielestäni oli turhauttavaa, oli määritelmien yksipuolisuus usein vain antavana osapuolena. Olit sitten ohjaaja, opettaja, valmentaja tai mentori, jos omaat analysoivan ja itseäsi kehittävän työotteen, saat tuplasti enemmän kuin annat. 

 

Kirjoittaja: Susanna Mört

kliinisen hoitotyön opettaja, Turun AMK