Sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävän harjoittelun loppuarviointi: Opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien näkemyksiä.

12.02.2017 14:20

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata käsityksiä sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävän harjoittelun loppuarvioinnista. Kohdejoukkoina olivat hoitotyön opettajat, sairaanhoitajaopiskelijat ja työelämän ohjaajat. 

 
Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjallisuuskatsaus (vuosilta 2000–2014), jonka tarkoituksena oli luoda katsaus sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun loppuarvioinnista. Toisessa vaiheessa aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten laaditulla kyselylomakkeella hoitotyön opettajilta (n = 108) ja sairaanhoitajaopiskelijoilta (n = 276) viidestä ammattikorkeakoulusta ja työelämän ohjaajilta (n = 225) viidestä sairaalasta vuonna 2012.
 
Hoitotyön opettajien ja työelämän ohjaajien tehtävänä oli varmistaa sairaanhoitajaopiskelijoille asianmukaiset mahdollisuudet kehittää hoitotyön osaamistaan. Sairaanhoitajaopiskelijoilla oli vastuu toimia aktiivisina oppijoina ja myös vastuu hakeutua tilanteisiin, joissa he voivat oppia riittävää osaamista valmistuakseen sairaanhoitajan ammattiin. 
 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella arviointiprosessiin vaikuttivat henkilökohtaiset asenteet ja arvioinnin laatu vaihteli paljon. Kyselytutkimus osoitti, että sairaanhoitajaopiskelijoilla oli hyvät itsearviointitaidot ja heitä kohdeltiin tasavertaisesti loppuarviointitilanteessa. Lisäksi opettajat, opiskelijat ja ohjaajat olivat sitä mieltä, että työelämän ohjaajilla oli riittävästi aikaa opiskelijan ohjaamiseen ja siksi heillä oli riittävät mahdollisuudet arvioida opiskelijoita asianmukaisesti. Hoitotyön opettajan läsnäoloa pidettiin tärkeänä sekä harjoittelun alkuvaiheessa, harjoittelujakson kuluessa että erityisesti loppuarviointitilanteessa. 
 
Tulosten perusteella työelämän ohjaajakoulutuksella oli merkitystä. Tutkimus osoitti, että tarvitaan yhdenmukaisia normeja sairaanhoitajaopiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin, jotta voidaan varmistaa vaadittu osaaminen opiskelijan valmistuessa sairaanhoitajaksi.
 
Lähde: Helminen, Kristiina. Sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävän harjoittelun loppuarviointi: Opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien näkemyksiä. Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 403. 2017.