Nursing students and older people nursing. Towards a future career

04.05.2016 11:20

Ikäihmiset auttavat edistämään sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä ikääntymisestä ja heidän kiinnostustaan työskennellä iäkkäiden parissa. Tästä huolimatta opiskelijoiden kiinnostuksessa työskennellä ikäihmisten parissa on edelleen parantamisen varaa.

 

22.4.2016 tarkastettiin ajankohtainen ja mielenkiintoinen Sanna Koskisen väitöstutkimus, jonka tavoitteena oli edistää useampien sairaanhoitajaopiskelijoiden kohdalla iäkkäiden hoitotyön valitsemista työuraksi. Lisäksi tarkasteltiin kokemuksia ikäihmisten osallistumisesta hoitotyön koulutukseen. Ikäihmisten osallistuminen terveysalan koulutukseen on Suomessa vielä uutta.

Ikäihmisten aktiivinen osallistuminen koulutukseen voi edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden työurien suuntautumista iäkkäiden hoitoon valmistumisen jälkeen. Kaiken kaikkiaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitamiseen työurana oli parhaimmillaankin vain kohtalaista. Tutkimusten mukaan ikäihmisten parissa tehtävä hoitotyö ei houkuttele ensisijaisena uravalintana. Koulutuspaikkojen määrän lisääminen ei yksin takaa sairaanhoitajien riittävää määrää iäkkäiden hoidossa tulevaisuudessa. On myös pyrittävä varmistamaan esimerkiksi opetusvalinnoilla, että alalle hakeutuu iäkkäiden hoitamiseen motivoituneita sairaanhoitajia.

Koskinen toteutti yhteistyössä kahden ammattikorkeakoulun kanssa sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikon, jossa yli 70-vuotiaat henkilöt toimivat ikääntymisen asiantuntijoina osallistuen kouluissa järjestetyille tunneille.

Tulokset olivat rohkaisevia. Koulutusviikolle osallistuneet opiskelijat olivat kiinnostuneempia iäkkäiden hoitamisesta ja heillä oli myönteisemmät asenteet ikäihmisiä kohtaan kuin vertailuryhmän opiskelijoilla. Opiskelijat oppivat ikäihmisten kokemuksista ja keskustelivat vaikeistakin teemoista. Tutkimuksen mukaan opiskelijat pitivät ikäihmisten tuomaa panosta koulutusviikolle oman oppimisensa kannalta aivan keskeisenä.

 

Lähde: Koskinen, Sanna. 2016. Nursing students and older people nursing. Towards a future career. Annales Universitatis Turkuensis D 1224. Turun yliopisto.