Lastenklinikan ja naistenklinikan opiskelijavastaavien koulutuspäivät Turun ammattikorkeakoulussa

14.11.2016 14:09

Kirjoituksen aluksi kerron hieman päivien ohjelmasta ja sen jälkeen nostan esille yhden yhteisestä aiheesta, jossa käsittelimme motivaatiota ja sen merkitystä ohjaamisessa.

 

Lastenklinikan opiskelijavastaavat 19.9.2016

Lastenklinikan koulutuspäivään kuului mm. yleistä informaatiota ajankohtaisista kliinisen hoitotyön opettajan kuulumisista ja lasten hoitotyön syventävän vaiheen opiskelijoiden simulaatio-opetuksen seurantaa. Opiskelijavastaavat pohtivat yhdessä päivän aikana myös motivaation merkitystä opiskelijoiden ohjaamisessa learning cafe menetelmällä. Ohjelmassa oli lastenhoitotyön lehtoreiden tapaaminen ja yhteiskeskustelua, jossa aihioina mm. lastenklinikan kuulumiset lastenhoitotyön opettajille ja Turun ammattikorkeakoululle, tulevaisuuden yhteistyömuodot ja tavoitteet yhteistyölle. Opiskelijavastaavat saivat myös tuoretta tietoa ylempään AMK:hon liittyvistä ajankohtaisista asioista koulutus- ja tutkimusvastaava Katja Heikkiseltä ja VSSHP:n opetuskoordinaattori Tiina Tarr taas puolestaan kertoi uudesta opiskelijaohjaajan sähköisestä käsikirjasta Moodle- oppimisalustalla sekä esitteli moduuli-mallia opiskelijavastaaville.

 

 

Naistenklinikan opiskelijavastaavat 26.9.2016

Naistenklinikan koulutuspäivään kuului mm. kliinisen hoitotyön opettajan asioita, ylempään AMK:hon liittyvät ajankohtaiset asiat koulutus- ja tutkimusvastaava Katja Heikkisen pitämänä ja yhteiskeskustelua motivaation merkityksestä ohjaamisessa. Opiskelijat Henna ja Tuuli kertoivat omasta opinnäytetyöstään nimeltään ”Imetysopas raskaana oleville” ja opiskelijavastaavat osallistuivat päätoimisen tuntiopettajan Henna Vuorirannan ja NHTKL13 – ryhmän tunnille, jossa aiheena oli imetyksen haitat ja hyödyt. Opiskelijat kertoivat opiskelijavastaaville hyvistä käytänteistä ja kehittämistä vaativista käytänteistä. Opiskelijavastaavat taas informoivat opiskelijoille CV:n merkityksestä. Ehdimme myös tutustua koulun simulaatiotiloihinkin. Päivän lopuksi opiskelijavastaavilla oli vielä kätilötyön opettajien/lehtoreiden tapaaminen, jossa aihioina olivat: opinnäytetyö opetusmenetelmien kehittäjänä, lehtori Anneli Nirkkonen-Mannilan esittämänä, vuoden 2017 OPS-infoa, vapaata yhteiskeskustelua sekä pohdintaa tulevaisuuden yhteistyölle.

 

 

Mielestäni molemmat koulutuspäivät onnistuivat mukavasti ja oli hienoa saada opiskelijat, opettajat ja opiskelijavastaavat yhteen keskustelemaan opiskelijan ohjauksesta harjoittelussa ja koulussa ja tukea tätä kautta myös tiedon ja taidon integroimista. Yhteistyöllä se sujuu huomattavasti paremmin! Kiitos vielä kerran kaikille osallistujille!

 

Seuraavaksi haluan vielä jakaa opiskelijavastaavien pohdintoja motivaation merkityksestä ohjaamisessa. Pohdimme keinoja siihen, miten opiskelijavastaavat saavat omaa ohjausmotivaatiota pidettyä yllä päivästä toiseen, miten opiskelijavastaavat ja lähiohjaajat voisivat motivoida opiskelijaa harjoittelun aikana sekä keinoja miten opiskelijavastaavat pystyvät motivoimaan omaa kollegaa opiskelijaohjauksessa. Ottakaa hyvät vinkit talteen J

 

Oman motivaation ylläpitäminen?

·      Muista, että harjoittelu on opiskelijalle ainutkertainen tilaisuus

·      Opiskelijalla on ajankohtaista tietoa, hyödynnä sitä omaan kehittymiseesi

·      Useampi ohjaaja, jos tuntuu raskaalta

·      Oma kouluttautuminen lisää myös motivaatiota

·      Opiskelijavastaavana kuulee muiden kokemuksia

·      Muista että opiskelija on tuleva kollegasi

·      Opiskelijan motivaatio motivoi myös ohjaajaa

·      Vapaapäivät opiskelijan ohjaamisesta

·      Opiskelijan kehittyminen motivoi

·      Opiskelijalta saatu positiivinen palaute auttaa jaksamaan

·      Kollegiaalinen tuki tärkeää

·      Ohjaukselle tulisi saada aikaa

·      CLES-palautteet motivoivat

·      Opiskelijan motivaatio motivoi

·      Millainen ohjaaja haluaa olla?

 

Miten opiskelijaa motivoidaan?

·      Opiskelijan hyvä vastaanottaminen

·      Opiskelijan tavoitteet, keskustelut, kohdentaminen

·      Kannustus ”sä teit hyvin” perustellusti

·      Jälkipuintia hoitokertojen yhteydessä

·      Ohjaajan aito välittäminen, kiinnostus ohjata välittyy opiskelijalle

·      Antamalla sopivasti vastuuta

·      Antamalla oppimismahdollisuuksia, haasteita

·      Ohjaaja huomioi yksilöllisen oppimistavan

·      Opiskelijan kehittymisen vahvistaminen

·      Osaston ilmapiiri vaikuttaa

·      Opiskelijan aito arvostaminen

·      Jos opiskelijalla ei ole motivaatiota/jokaiselle löytyy osio jota kuitenkin voi tavoitella, miksi olet täällä? Tavoitteet kohdennetaan niihin

·      Valmiiksi nimetty ohjaaja joka vuorossa

·      Ohjaajan oma arvostus omaa työtä kohtaan

·      Oman yksikön markkinointi, ainutkertainen tilaisuus

·      Omien työvuorojen laatiminen

·      Ohjaa opiskelijaa omalla nimellä

·      Lähiohjauksen tasaisuus

·      Ajatusten vaihtoa puolin ja toisin

·      Käytetään hyödyksi opiskelijan omaa oppimistyyliä

·      Oma potilas, joka sopiva lähtötasoon nähden

·      Huolehditaan, että opiskelija saa keskittyä kunnolla yhteen asiaan

·      Potilaan hoidon vaativuus nousee jakson aikana

·      Itseajattelun kehittäminen esim. alkuun yhdessä, käyden asiat (opiskelija tuo esille omat ajatukset, joihin tarvittaessa tehdään yhdessä lisäyksiä)

·      Oppimispäiväkirja, oppimispassi/perehdytyspassi

·      Ennakoiva oppimistehtävä esim. lääkelaskut

·      Tavoitteet: kokonaistavoite pilkotaan pienempiin konkreettisiin tavoitteisiin

·      Kannustaa opiskelijaa uudestaan näkemään/tekemään vaikka olisi jo tehnyt

·      Päivän päätteeksi molemmat saavat esittää päivän kysymykset toisilleen

 

Miten motivoin kollegaani?

·      Ohjausvuorojen jakaminen tasaisesti

·      Muistuttamalla vastavuoroisuudesta, molemmat oppivat

·      Opiskelijat ovat tulevaisuuden työkavereita

·      Positiivinen palaute ohjaamisesta kollegoilta

·      Anna konkreettisia vinkkejä ohjaustilanteisiin

·      Ota opiskelijan kokemus/osaaminen huomioon

·      Motivaatioköyhät työkiertoon!

·      Oman tiedon jakaminen on kunniatehtävä

·      Kun perehdytys hyvää, pääsee helpommalla

·      Oma käyntikortti

·      Opiskelijan ohjaaminen myös haastaa itseään

·      Tiedonvaihto mahdollistuu

·      Ylpeys omasta ammatista

 

Kirjoittaja: Kliinisen hoitotyön opettaja, lehtori Susanna Mört