Kirjallisuuskatsaus osastonhoitajan roolista sairaanhoitaja opiskelijoiden käytännönharjoittelun toteuttamisessa

17.10.2017 18:09

KIRJALLISUUSKATSAUS OSASTONHOITAJAN ROOLISTA SAIRAANHOITAJA OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN TOTEUTTAMISESSA

Heikki Ellilä

Katsauksessa käytettiin hakusanoina ”ward manager”, ”nursing student”, ”clinical learning”, ”practical placement” sekä näiden yhdistelmiä. Kirjallisuushaut tehtiin Pub Med tietokannasta. Haut koskivat vuosien 1999 ja 2017 välillä hoitotieteellisissä lehdissä julkaistuja tutkimusartikkeleja.

Katsauksessa käytetyt tutkimusartikkelit

Bezuidenhout M, Koch S, Netshandama V. (1999) The role of the ward manager in creating a conducive clinical learning environment for nursing students. Curations. Sep; 22(3):46-52.

Carlson E, Idvall E. (2014) Nursing students' experiences of the clinical learning environment in nursing homes: a questionnaire study using the CLES+T evaluation scale. Nurse Education Today. Jul; 34(7):1130-4.

Congdon G, Baker T, Cheesman A (2013) Enhancing the strategic management of practice learning through the introduction of the role of Learning Environment Manager Nurse Education Practice. Mar; 13(2):137-41.

Doyle K, Sainsbury K, Cleary S, Parkinson L, Vindigni D, McGrath I, Cruickshank M. (2017)

Happy to help/happy to be here: Identifying components of successful clinical placements for undergraduate nursing students. Nurse Education Today. Feb; 49(2):27-32

Papastavrou I , Lambrionu E, Tsangari H, Saarikoski M, Leino-Kilpi H. (2010) Student nurses experience of learning in the clinical environment. Nurse Education Practice. May: 10(3):176-82.

Saarikoski M, Leino-Kilpi H. (2002) The clinical learning environment and supervision by staff nurses: developing the instrument.  Mar; 39(3); 259–67.

Sundler AJ, Björk M, Bisholt B, Ohlsson U, Engström AK, Gustafsson M.(2014). Student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to the organization of supervision: a questionnaire survey. Nurse Education Today. Apr; 34(4):661-6.

Walekr R, Cooke M ,Henderson A, Creedy DK. (2011) Characteristics of leadership that influence clinical learning: a narrative review. Nurse Education Today. Nov; 31(8):743-56.

Yhteenveto

Aiheesta julkaistujen artikkelien määrää voidaan pitää melko niukkana, sillä tiedonhakuprosessin tuloksena pystyttiin identifioimaan 8 artikkelia, joissa käsiteltiin osastonhoitajien osuutta opiskelijoiden käytännöllisessä harjoittelun ohjauksessa ja opetuksessa. 

Bezuidenhout et al (2012) toteavat tutkimuksessaan, joka kosketteli osastonhoitajan roolia rakentavan oppimisympäristön luomisessa, että osastonhoitajat ovat tärkeitä ”portinvartioita” joiden tehtävä on koko ajan kehittää työ- ja oppimisilmapiiriä. Tämä onkin nähty keskeisenä tekijänä opiskelijoiden oppimisprosessin onnistumisen kannalta. Tosin samaan tutkimukseen osallistuneet osastonhoitajat huomauttivat itse opiskelijoiden oman motivaation olevan aivan ratkaisevassa asemassa heidän opinnoissaan menestymisen kannalta. Lopputulemana tutkimuksessa ehdotettiin, että osastostruktuuria kehitettäessä pyrittäisiin ottamaan huomioon osasto myös oppimisympäristönä eikä ainoastaan hoitotyön toteuttamisen kannalta. Tämä koskee sekä fyysistä että henkistä ympäristöä.

Tärkeimmät tekijät, jotka mahdollistavat hyvän oppimistuloksen opiskelijoiden mielestä ovat hyvä suhde ohjaajan kanssa sekä ohjausmyönteinen ilmapiiri osastolla. Osaston ilmapiirin luomisessa osastonhoitajan rooli ja erityisesti hänen johtamistyylinsä on aivan keskeisessä asemassa. (Saarikoski & Leino-Kilpi 2002). Walker et al. (2011) toteavat laajassa kirjallisuuskatsaus artikkelissaan osastonhoitajan rooliin olevan erittäin tärkeä opiskelijoiden ja ohjaajien yhteistyön, vuorovaikutuksen kannalta. Osastonhoitajat edustavat myös tärkeää roolimallia opiskelijoille. Heidän mukaansa tulevaisuudessa kannattaisi tutkia tarkemmin osastonhoitajien johtamistavan merkitystä opiskelijoiden oppimisen kannalta ja mahdollisesti kehittää johtajuutta suuntaan, joka tukisi kliinisen hoitotyön oppimista.

Kahdessa kyselytutkimuksessa koskien opiskelijoiden kokemuksia ohjatusta harjoittelussa Carson & Idval (2014) and Sunder et al (2014) nähdään opiskelijoiden ohjaajien ammattitaito, kyvykkyys ja innostus halukkuus kaikkien tärkeimpänä tekijänä opiskelijoiden oppimisen kannalta. Osastohoitajien rooli nousi kummankin tutkimuksen tulosten perusteella jälleen keskeiseksi tekijäksi myönteisen ilmapiirin ylläpitämisessä. Lisäksi osastonhoitajan johtamistyylillä nähtiin olevan yhteyttä opiskelijoiden harjoittelua kohtaan kokemaan tyytyväisyyteen ks. myös Congdon et al (2014).

Doyle et al (2017) pyrkivät tutkimuksessaan tunnistamaan ne opiskelijaohjauksen osatekijät, jotka johtavat parhaaseen oppimistulokseen ja opiskelija tyytyväisyyteen. Henkilökunnan positiivinen asenne opiskelijoita kohtaan nousi tässä tutkimuksessa keskiöön ja osastonhoitajilla todettiin olevan keskeinen rooli asenneilmaston luomisessa. Papastavrou et al (2010) tutkimuksen mukaan kaikkein tyytyväisempiä opiskelijat olivat yksilölliseen ohjaussuhteeseensa ja osastonhoitajan tai osastoympäristön merkitys arvioitiin tärkeäksi mutta mentorin roolia vähäisemmäksi.