Hoitotyön opiskelijoiden suhtautuminen potilaiden läheisiin- FIN-NsA- mittarin arviointi

29.08.2018 10:27

Palo, S., Palonen, M., Koivisto, A-M, Åstedt-Kurki, P. Tutkiva Hoitotyö 16(1), 3-11.

Tutkimuksen tarkoitus:
Tarkoituksena oli kuvata hoitotyön opiskelijoiden suhtautumista potilaiden läheisiin sairaalassa sekä arvioida Families´Importance in Nursing Care- Nursing students´Attitudes (FINC-NsA)- mittarin soveltuvuutta kohderyhmälle. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksen ja ohjattujen harjoittelujaksojen liittyvän opiskelijaohjauksen kehittämisessä sekä käytetyn mittarin jatkokehittämisessä.

Aineisto ja menetelmät:
Määrällinen aineisrö (n=337) kerättiin yhden ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoilta toukokuussa 2016. Aineisto analysointiin tilastollisin menetelmin. FINC NsA- mittarin soveltuvuutta hoitotyön opiskelijoiden arviointiin konfirmatorisen faktorianalyysin avulla.

Tulokset:
Myönteisimmin läheisiin suhtautuivat opiskelijat, jotka olivat yli 30-vuotiaita tai joilla oli aikaisempi hoitotyön tutkinto.Lisäksi useammat harjoittelujaksot sairaalassa sekä harjoittelut lapsia ja psykiatrisia potilaita hoitavilla osastoilla olivat yhteyssä myönteisempään suhtautumiseen. Myös perhehoityön opetus oli yhteydessä myönteisempään suhtautumiseen. Osalle vastaajista läheisten läsnäolo aiheutti stressiä. Konfirmatorisen faktorianalyysin perusteella FINC NsA-mittaria voidaan käyttää varauksin mittaamaan hoitotyön opiskelijoiden suhtautumista.

Päätelmät:
Koulutuksen edetessä ja opiskelijoiden valmiuksien lisääntyessä perhehoitotyön opetusta ja ohjausta on tärkeä asteittain lisätä.Jatkotutkimusta tarvitaan työyhteisöjen, hoitotyön johtajien ja opettajien suhtautumisesta potilaiden läheisiin, koska he toimivat mallina opiskelijoille.