Hoitotyön opiskelijoiden kliininen osaaminen

29.04.2016 00:00

Pahkala ja kumppanit (2013) ovat tutkineet hoitotyön opiskelijoiden kliinistä osaamista yhdessä suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Kyselytutkimuksessa vastaajia oli 195 (vastausprosentti 47). Kyselylomakkeena käytettiin Hoitotyön opiskelijan kliinisen osaamisen perusta – mittaria (Lukkarinen 2006).

 

Keskeisiä tuloksia

 

Opiskelijoista lähes kaikki (97 %) arvioivat osaavansa lääkehoidon hyvin. Suurin osa (92 %) osasi myös psykososiaalisen turvallisuuden luomisen sekä potilaan perus- ja kokonaishoitoon liittyvän hoitotyön (84 %) hyvin.

 

29 % opiskelijoista osasi tyydyttävästi kriittisesti sairaan potilaan akuuttihoitotyön ja 20 % heistä osasi tyydyttävästi potilaan mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvän hoitotyön.

 

Mihin tulosten valossa tulisi jatkossa panostaa?

 

Huomiota tulisi jatkossa kiinnittää kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön sekä mielenterveys ja päihdehoitotyön opetukseen niin ammattikorkeakouluissa että ohjatun harjoittelun harjoittelupaikoissa.

 

 

Lähde: Pahkala T, Lukkarinen H, Kääriäinen M. 2013. Hoitotyön opiskelijoiden kliininen osaaminen. Hoitotiede 25(1) 12-23.