EriTurva- hanke tutkii hoitajien työturvallisuutta potilaiden eristystilanteiden aikana psykiatrisissa sairaaloissa

21.02.2018 09:43

Potilaiden aggressiivisuus on ongelma psykiatrisissa sairaaloissa. Potilaan aggressiivinen käyttäytyminen voi johtua monesta eri syystä. Taustalla voi olla mielenterveyden häiriö, (osasto)ympäristöön liittyvät tai vuorovaikutukselliset tekijät. Potilaiden aggressiivisella käyttäytymisellä on monitahoisia vaikutuksia, kuten osaston hoidollisen ilmapiirin heikkeneminen sekä hoitajien ja potilaiden turvallisuuden tunteen väheneminen.

Aggressiivisesti käyttäytyvää potilasta hoidetaan vielä tänä päivänä liian usein pakkokeinoin, kuten huone- ja leposide-eristyksen avulla. Huone- ja leposide- eristämisen sijaan, aina kun se on mahdollista, tulisi käyttää ensisijassa vuorovaikutuksellisia hoitokeinoja, kuten keskustelua, kuuntelemista, läsnäoloa ja havainnointia. Pakkokeinojen vähentäminen onkin kirjattu Kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan vuosille 2009-2015, jossa tavoitteena oli vähentää psykiatrisissa sairaaloissa pakkotoimien käyttöä 40 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu.

Vakavissa aggressiotilanteissa potilaan eristäminen ja lepositeiden käyttö saattaa olla ainoa mahdollisuus hallita aggressiivista käyttäytymistä. Näissä tilanteissa hoitajalta edellytetään ammatillista toimintaa ja asennetta. Huone- ja leposide-eristyksen aikana tapahtuva vuorovaikutus potilaan ja hoitajan välillä tulee olla laadukasta, eettisesti korkeatasoista ja perustua tutkimusnäyttöön.

EriTurva- hankkeessa tutkitaan hoitajien työturvallisuutta potilaan huone- ja leposide-eristyksen aikana psykiatrisissa sairaaloissa. Tavoitteena on tukea psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työturvallisuutta eristystilanteissa. Tutkimuksessa kehitetään ohjeistus hyvään vuorovaikutukseen. Hankkeesta saatua tietoa analysoimalla tuotetaan työturvallisuuteen liittyvää tietoa, parannetaan hoitajien työturvallisuutta ja kehitetään psykiatristen osastojen toimintaa. Hankkeesta saatava tieto on käytettävissä myös sekä sairaanhoitaja-opiskelijoiden peruskoulutuksessa että täydennyskoulutuksia suunniteltaessa.

EriTurva – hanke tuottaa uutta tietoa väkivaltaisen potilaan huone- ja leposide-eristykseen liittyvistä ja hoitajan työturvallisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä. Hankkeessa kuvataan psykiatrisessa sairaalassa tapahtuvaa huone- ja leposide-eristyksen aikaista toimintaa videonauhoitteiden ja haastattelujen avulla.

Hanke toteutetaan Turun AMK:n, Turun yliopiston ja HUS sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Hanke on saanut rahoituksen Työsuojelurahastolta vuosille 2016–2018. Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 lopussa.  

Kirjoittajat: Johanna Berg (TtT, lehtori, Turun amk), Mari Lahti (TtT, Post-Doc, yliopettaja, Turun amk), Jaakko Varpula (TtK, tutkija, Turun yliopisto), ja Maritta Välimäki (Professori, Turun yliopisto).

Yhteystiedot: johanna.berg(at)turkuamk.fi